Disclaimer

De website allesoveronregelmatigwerk.nl (hierna: de Website) is een initiatief van de Federatie Nederlandse Vakverenigingen, kvk-nummer: 40531840, (hierna: FNV) en Stichting Menzis Beheer, kvk-nummer: 41029179, (hierna: Menzis).

Aansprakelijkheid
FNV en Menzis proberen de informatie op de Website zo volledig, juist en actueel mogelijk te houden. FNV en Menzis zijn niet aansprakelijk voor eventuele fouten of gebreken op de Website, of op websites waarnaar door de Website wordt verwezen, behalve wanneer er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van FNV of Menzis. Op eventuele kennelijke verschrijvingen of kennelijk onjuiste vermeldingen kan geen beroep worden gedaan FNV en/of Menzis.

FNV en Menzis streven naar een optimale bereikbaarheid van de Website en betrouwbaarheid van haar elektronische berichtenverkeer. FNV en Menzis zijn niet aansprakelijk voor eventuele onbereikbaarheid van de Website en storingen en/of vertragingen in haar elektronische berichtenverkeer, behalve wanneer er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de FNV en/of Menzis.

Misbruik
Het is niet toegestaan deze site zo te gebruiken dat het gebruik van andere internetgebruikers kan worden gehinderd, dat het functioneren van de Website in gevaar kan worden gebracht en/of dat de op of via de Website aangeboden informatie of onderliggende software kan worden aangetast. FNV en Menzis behouden zich het recht voor om bij misbruik de toegang tot en het gebruikmaken van de Website te ontzeggen.

Wijzigingen
FNV en Menzis behouden zich het recht voor de op of via de Website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. FNV en Menzis adviseren je regelmatig na te gaan of de op of via deze site aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Auteursrechten
De inhoud van de Website is auteursrechtelijk beschermd. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van FNV en Menzis is het niet toegestaan om (delen van) deze inhoud te kopiƫren, openbaar te maken of te gebruiken, tenzij dat noodzakelijk is voor een normaal gebruik van de Website.

Nederlands recht
Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die voortvloeien uit, of verband hebben met het bezoeken van deze website, worden indien nodig voorgelegd aan de bevoegde rechter te Arnhem.

Groningen, Maart 2013

Deel dit artikel via:

Decibelmeter App

Thumbnail

Is er te veel lawaai bij jou op de werkvloer? Download de Decibelmeter app en meet het aantal decibel!

Meer informatie